SEFILTEEENLV
 Ja Ducena piemias fonds / Citti
Ja Ducena piemias fonds
Ja Ducena piemias fonds
ertrdes iela 123-9,
Rga, LV-1009
Latvija

Re. Nr. 40008166069
IBAN: LV28HABA0551029447258

martins.tarlaps@gmail.com


Latvijas Republikas

Aizsardzbas ministram
Vinetam Veldrem,
Kr. Valdemra iel 10/12,
Rg, LV-1473
 
Vsturnieks Oerts Tlivaldis Auns,
muntis.auns@inbox.lv,
Rg, LV-1011,
tlr. 67311667
 
Par biju Kara ministra Ja Ducena atdusas vietas sakrtoanu
 
Iepriekjais aizsardzbas ministrs A. Slakters, k ar kdreizjais Rgas pils. komendants enerlis J. Vectirns, J. Ducena atdusas vietas sakrtoanu atbalstja, bet to nepaspja izdart.
 
Jnis Ducens (18881925) no 1923. gada 27. janvra bija Apsardzbas ministrs, bet no 1923. gada 20. jlija ldz 1924. gada 26. janvrim, pirmais Latvijas Kara ministrs.
 
Jnis Ducens apbedts Rg, I Mea kapos. Pc Latvijas valsts pastjuma viam tika uzstdts tlnieka, profesora Konstantna Ronevska veidots piemineklis.
 
Piemineklis ir stipri postts bronz veidotais J. Ducena cilnis un rotjums zem t ozollapu vtne, ir nozagti.
 
Jnis Ducens nebija precjies un viam nebija brnu. Bra apbedanai, via msa Marta Ducena nopirka kapavietu Mea kapos. Pati via pc II Pasaules kara dzvoja ASV, kur ar ir mirusi. Ldz ar to nav neviena tuvinieka, kam btu jrpjas par J. Ducena atdusas vietu.
 
Tuvojoties Latvijas valsts 90. gadadienai, godinot valsts cljus, sakrtosim viu atdusas vietas un ldzu iedalt ldzekus Ja Ducena piemineka atjaunoanai un kapavietas sakrtoanai.
 
Pielikum piemineka atjaunoanas tme. Ldzu Aizsardzbas ministriju pieirt vajadzgos ldzekus.
 
Oerts Tlivaldis Auns
Triju Zvaigu ordea virsnieks
 
Rg,

2008. gada 20. oktobr

..P.S. Darbbas, rosba ldz ai vstulei:

http://foto.inbox.lv/austruma~ducens/1994?password=1984